Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ROZDZIAŁ 1

Zadawanie pytań, zgłaszanie problemów i uzyskiwanie porad

Mamy oczywisty obowiązek zgłaszania wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa i etycznego zachowania. W przypadku posiadania informacji o możliwym naruszeniu tych zasad pracownik ma obowiązek poinformować o tym przełożonego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zgłoszenie przełożonemu powoduje niezręczną sytuację lub jeśli pracownik sądzi, że przełożony nie zajął się odpowiednio sprawą, dostępne są inne opcje. W razie wątpliwości dotyczących własnego zachowania należy zwrócić się z prośbą o pomoc do jednej z dostępnych instancji.

„Nasz proces stawiania wyzwań zależy od chęci zaangażowania się z szacunkiem w otwarte, uczciwe i obiektywne debaty. Każdy z nas musi kwestionować obecny stan rzeczy oraz z pokorą rozważyć pytania dotyczące naszych przekonań, propozycji i działań. Dotyczy to w równej mierze tych, którzy kwestionują, jak i tych, którym zadawane są pytania”.

— Charles Koch

Opcje dotyczące zadawania pytań, zgłaszania obaw i uzyskiwania wytycznych

Zabieranie głosu jest ważne

Obejrzyj film

Komu i gdzie zgłaszać swoje wątpliwości:

 • Bezpośredni przełożony
 • Członek kadry kierowniczej
 • Lider lokalnego lub korporacyjnego działu kadr
 • Członek zespołu ds. przestrzegania przepisów i etyki
 • Prawnik z Działu prawnego
 • Kontakt z infolinią GuideLine

Pracownicy mogą zgłaszać swoje obawy przez Internet na stronie www.mykochguideline.com. Po wybraniu firmy z grupy Koch i kraju wyświetli się lista bezpłatnych numerów telefonu, z których pracownik może skorzystać, aby skontaktować się z linią GuideLine przez telefon. W miejscu pracy mogą także być rozwieszone plakaty z międzynarodowymi bezpłatnymi numerami infolinii GuideLine.

Poufną infolinię GuideLine obsługuje niezależny podmiot zewnętrzny. Linia ta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Osoba obsługująca linię odpowiada na pytania i obawy pracowników (pracownik jeżeli chce i zezwala na to miejscowe prawo może pozostać anonimowy). Prowadzone rozmowy możliwe są w wielu językach. Specjaliści GuideLine powiadomią o zgłoszeniu Dział ds. przestrzegania przepisów i etyki, który z kolei dokona oceny i określi odpowiednie działania.

Zespół infolinii GuideLine we właściwy sposób zajmuje się wykorzystaniem, przechowywaniem, przekazywaniem, ujawnianiem i ochroną wszelkich danych, za pomocą których można zidentyfikować czyjąś tożsamość, w tym odpowiedzialnym i zgodnym z prawem gromadzeniem i usuwaniem tych danych.

Często zadawane pytania

  Niezależnie od tego, kto wydaje polecenie, nigdy nie należy robić czegoś, co jest niezgodne z prawem. Jeżeli pracownik uważa, że wydano mu polecenie uczynienia czegoś, co narusza Kodeks lub politykę firmy, powinien „zatrzymać się, zastanowić się i zadać odpowiednie pytania” przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jeżeli nikt nie zareagował w odpowiedni sposób na przedstawione obawy, należy zgłosić je, korzystając z jednej z dostępnych opcji.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Zakaz działań odwetowych

  Działania odwetowe, przejawy zemsty lub nękanie jakiegokolwiek pracownika, który w dobrej wierze zadaje jakiekolwiek pytania lub zgłasza wątpliwości dotyczące etycznego zachowania lub obowiązków w zakresie zgodności, są niezgodne z zasadami firmy i zabronione.  Zgłoszenie „w dobrej wierze” nie oznacza, że zgłaszany problem rzeczywiście istnieje, lecz wymaga, aby osoba zgłaszająca problem lub zadająca pytanie była przekonana, że podawane przez nią informacje są kompletne i prawdziwe.

  Często zadawane pytania

   Nie. O ile pracownik naprawdę działa w dobrej wierze, nasza polityka zabrania odwetu za samo zgłoszenie obaw. Odwet w jakiejkolwiek postaci stanowi naruszenie naszej polityki. Zachęcamy pracowników do zgłaszania obaw i zadawania pytań dotyczących przestrzegania przepisów i zasad etyki za pomocą jednej z wielu dostępnych opcji.

   Wszyscy pracownicy powinni zawsze okazywać szacunek i uczciwość, niezależnie od tego, czy zgłaszają problem dotyczący kogoś innego, czy też sami są przedmiotem zgłoszenia. Jeśli pracownik sądzi, że podjęto wobec niego działania odwetowe, powinien skorzystać z jednej z dostępnych opcji w tym zakresie.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Wewnętrzne dochodzenie w sprawie zgłoszeń

   Firma zobowiązuje się do rozpoznawania i korygowania wszelkich nieprawidłowości. Wszystkie zgłaszane problemy będą niezwłocznie analizowane oraz podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Od wszystkich pracowników oczekuje się pełnej współpracy w czynnościach dochodzeniowych. Obejmuje to udzielanie prawdziwych, dokładnych i kompletnych odpowiedzi we wszystkich okolicznościach, nawet jeśli odpowiedzi te mogą postawić pracownika w niezręcznej sytuacji lub stwarzają jeszcze więcej pytań. Dochodzenia należy prowadzić przy wykorzystaniu zasobów nadających się do badania danego problemu, z odpowiednim uwzględnieniem potrzeby niezależności i bezstronności. O ile to możliwe, firma zachowa poufność zgodnie z naszymi obowiązkami w zakresie przestrzegania przepisów prawa i

   zasad etyki.

   Działania naprawcze i czynności dyscyplinarne wobec pracowników

   Pracownik naruszający przepisy prawa, Kodeks albo inne zasady, standardy lub regulamin pracy firmy może podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy o pracę lub zbiorowego układu pracy.

   Konkretne działania dyscyplinarne będą zależeć od szeregu czynników, w tym między innymi:

   • Rodzaju, wagi i częstotliwości naruszeń.
   • Zakresu wiedzy i odpowiedzialności pracownika w odniesieniu do naruszenia i wpływu jego zachowania na inne osoby, zarówno w firmie, jak i poza nią.
   • Stopnia bezpośredniego zaangażowania pracownika.
   • Dobrowolnego przyznania się przez pracownika, który dopuścił się naruszenia i przyjęcia na siebie odpowiedzialności.
   • Przeszłość pracownika, w tym czynniki związane z wynikami pracy.

   Uczciwe podejmowanie decyzji

   Nie zawsze łatwo jest określić etyczny lub „właściwy” sposób postępowania w konkretnej sytuacji zawodowej lub w miejscu pracy. Czasami przepis lub polityka jasno określa wynik, ale sytuacja często wymaga dodatkowej interpretacji w celu zadecydowania, jakie postępowanie jest sprawiedliwe i rozsądne.

   Samo przemyślenie sytuacji może nie skutkować podjęciem właściwej decyzji, co zasięgnięcie porady innych osób. Zaangażowanie innych osób, posiadających odpowiednią wiedzę ekspercką, w proces podejmowania decyzji zwiększa prawdopodobieństwo rozważenia wszystkich faktów i alternatyw.

   Podczas podejmowania decyzji należy zadać następujące pytania:

   • Czy można wykorzystać inne zasoby?
   • Czy jest to zgodne z niniejszym Kodeksem i naszymi Wartościami? 
   • Czy jest to właściwy sposób postępowania?

   Istnieją miejsca i osoby, które mogą przyjść z pomocą w rozwiązywaniu problemów. Pracownik może zadawać pytania przełożonemu, członkowi kadry kierowniczej, lokalnemu lub korporacyjnemu kierownikowi Działu HR, specjalistom ds. przestrzegania przepisów i etyki lub prawnika w Dziale prawnym.

   Często zadawane pytania

    Należy zatrzymać się, pomyśleć i zadać pytanie. Należy brać pod uwagę następujące kwestie: Czy działania powodują poczucie niepokoju? Czy informacje są prawidłowe i aktualne? Czy pracownik racjonalizuje swoje działania? Czy mówisz sobie, że „każdy tak robi”? Jak działania te postrzegaliby inni?

    Dyskomfort powinien sprawić, że pracownik zatrzyma się, zrobi krok do tyłu, zastanowi się nad swoim postępowaniem oraz uzyska poradę, aby zmienić zachowanie na takie, które z pewnością będzie właściwe.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    Siedmioczęściowy system zarządzania ryzykiem

    Firma wprowadziła metodyczne programy w celu zapewnienia zgodnego z prawem oraz uczciwego prowadzenia działań biznesowych.

     

    Programy te zajmują się zwykle następującymi elementami:

    1. Zobowiązania przełożonych i kierownictwa

    2. Odpowiedzialność pracowników

    3. Ocena przestrzegania przepisów i ryzyka

    4. Zarządzanie ryzykiem oraz przestrzeganie przepisów

    5. Komunikacja i szkolenia

    6. Zarządzanie zmianą

    7. Nieustanne ulepszenia

    Mogą także obowiązywać specyficzne standardy, polityki, procedury, praktyki, wytyczne, zasady pracy firmy Koch oraz inne narzędzia kierujące zachowaniem i określonymi rodzajami działań. W przypadku pytań dotyczących tych programów należy skontaktować się z przełożonym lub specjalistami ds. przestrzegania przepisów i etyki, aby uzyskać więcej informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem i innych programów lub narzędzi wdrożonych przez daną firmę z grupy Koch.

    Audyt i doradztwo

    Spółka zobowiązuje się proaktywnie zapewniać zgodność z przepisami prawa, naszymi Wartościami, Kodeksem oraz standardami, politykami, procedurami, praktykami, wytycznymi i zasadami pracy. Audyty i oceny służą do weryfikacji przestrzegania przepisów, poprawy ogólnego zarządzania ryzykiem, rozpoznawania możliwości poprawy oraz edukacji pracowników. Wszyscy musimy w pełni zaakceptować działania przeprowadzane w ramach audytu oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze. Oczekuje się od nas udzielania dokładnych i kompletnych odpowiedzi, nawet jeśli są one dla nas krępujące lub jeśli tworzą jeszcze więcej pytań.


    Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz?

    Zapoznaj się z sekcją Najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z zespołem ds.etyki i zgodności

    All Rights Reserved