Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ROZDZIAŁ 5

Doskonałość w zakresie ochrony środowiska i BHP

„Osiągnięcie doskonałości w zakresie ochrony środowiska i BHP nie jest łatwe, ale jest to konieczne dla naszego przetrwania i sukcesu. Doskonałość w zakresie ochrony środowiska i BHP to coś więcej, niż przestrzeganie przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony środowiska. Najwyższy priorytet należy nadać tym rodzajom zagrożeń, które mogłyby poważnie zaszkodzić ludziom, środowisku lub działalności”.

— Charles Koch

Doskonałość w zakresie ochrony środowiska i BHP

Nasze firmy na całym świecie będą działać odpowiedzialnie w zarządzaniu wszystkimi aspektami naszej działalności. Oznacza to, że będą one działać z należytym poszanowaniem praw innych osób, stawiać bezpieczeństwo naszych pracowników i innych osób jako najwyższy priorytet, dążyć do doskonałości w zakresie ochrony środowiska i przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji.

Podstawowe oczekiwania względem pracowników:

 • stawianie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska na pierwszym miejscu, bez względu na pilność zadania;
 • nieakceptowanie w żadnym przypadku naruszania przepisów, niebezpiecznego postępowania ani praktyk zagrażających środowisku w celu osiągnięcia celów produkcyjnych lub finansowych;
 • dążenie do zrozumienia kluczowych zagrożeń w zakresie BHPiOŚ związanej ze swoim stanowiskiem oraz poszerzania wiedzy dotyczącej kwestii związanych z BHPiOŚ;
 • zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami i procedurami służbowymi;
 • zgłaszanie wszelkich incydentów i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, przedstawianie wątpliwości i podważanie istniejącego stanu rzeczy, aby zapobiec incydentom i napędzanie ciągłego doskonalenia skuteczności w zakresie BHPiOŚ;
 • zgłaszanie wszelkich kwestii dotyczących ochrony środowiska i BHP, które według pracownika nie zostały odpowiednio rozwiązane, nawet jeżeli oznacza to zgłoszenie ich do innych dostępnych specjalistów, zgodnie z opisem podanym w pierwszym rozdziale niniejszego Kodeksu;
 • odpowiedzialne kierowanie swoimi działaniami i zasobami powierzonymi opiece w sposób respektujący prawa innych osób;
 • Pełne zaangażowanie w te oczekiwania w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz w osiągnięcie tego poziomu wyników w całej organizacji.

Każdy pracownik świadomie naruszający obowiązujące zasady, prawa lub regulacje dotyczące ochrony środowiska i BHP będzie podlegać działaniom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Podstawowe oczekiwania wobec naszych firm:

 • Należy postępować z odpowiednim poszanowaniem praw innych osób i stawiać na pierwszym miejscu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego, a także zapewnić pracownikom wyposażenie, które umożliwi im maksymalną wydajność w miejscu pracy.
 • Od wykonawców, dostawców, odwiedzających oraz innych osób trzecich przebywających w naszych obiektach należy wymagać tego samego poziomu wyników, co od naszych pracowników.
 • Należy rozpoznawać ryzyko w zakresie ochrony środowiska i BHP i zarządzać nim, nadając najwyższy priorytet tym rodzajom ryzyka, które mogłyby poważnie zaszkodzić ludziom, środowisku lub działalności firmy.
 • Wyniki w zakresie ochrony środowiska i BHP należy uwzględnić we wszystkich decyzjach biznesowych i dotyczących planowania produktów.
 • Materiały, zasoby naturalne oraz energię należy wykorzystywać w sposób wydajny, aby zwiększyć ich wartość i zmniejszyć ich wpływ na środowisko.
 • W przypadku incydentu dotyczącego ochrony środowiska lub BHP należy zareagować odpowiednio i we właściwym czasie; należy wyciągnąć wnioski z incydentów i podjąć działania mające na celu zapobieganie takim incydentom w przyszłości.
 • Należy regularnie badać i oceniać nasze wyniki i praktyki oraz, w razie potrzeby, podejmować właściwe działania, aby nieustannie poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i BHP.
 • Należy angażować pracowników, klientów i dostawców, urzędników państwowych, społeczności i organizacje pozarządowe w postępy w zakresie skutecznego podejścia do kwestii BHP i ochrony środowiska.
 • Należy zapewnić, aby wszystkie produkty były wytwarzane i wprowadzane na rynek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami i odpowiednimi standardami bezpieczeństwa dla klientów, konsumentów, pracowników i środowiska.

  Często zadawane pytania

   Nie. Firma oczekuje przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych. Nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów nie zależy od tego, jak inne firmy wypełniają swoje zobowiązania pod tym względem ani od zakresu, w jakim przepisy są egzekwowane. Należy zgłosić tę sprawę, korzystając z jednej z wielu dostępnych opcji, tak aby odpowiedni specjaliści mogli pomóc w ocenie okoliczności i dokonać ustaleń spełniających oczekiwania firmy.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Tak Należy zgłosić ten problem, korzystając z jednej z dostępnych opcji. Ochrona zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa oraz środowiska jest najważniejsza, niezależnie od wszystkiego. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż zyski.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Należy podzielić się swoimi obawami ze współpracownikami i zachęcić ich do noszenia wymaganych ochronników słuchu, jeżeli pracownik czuje się z tym komfortowo. Nienoszenie wymaganych ochronników słuchu lub innych wymaganych środków ochrony osobistej stanowi naruszenie naszych polityk i prawdopodobnie naruszenie prawa. Możesz także skorzystać z jednej z dostępnych opcji zgłaszania, tak aby firma była świadoma tego problemu. Być może sprzęt ochronny jest niewygodny i należy go zmienić, albo też niezbędne są dodatkowe szkolenia.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Firma ceni bezpieczeństwo pracowników. Firma nie stara się utrudniać pracy pracownikom. Procedury są konieczne do rozpoznania zagrożeń i ograniczenia ryzyka w celu zapewnienia ochrony Tobie i Twoim współpracownikom oraz przestrzegania regulacji i naszej Polityki w sprawie ochrony środowiska i BHP. Każdy musi przestrzegać tych procedur; jednakże w razie obaw dotyczących tych procedur lub przekonania, że można je ulepszyć, należy porozmawiać z przełożonym lub lokalnym specjalistą ds. BHP.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   All Rights Reserved