Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wprowadzenie

Nasza firma dokłada wszelkich starań na rzecz prowadzenia wszelkich działań zgodnie z prawem i do uczciwego postępowania. Zobowiązanie to dotyczy całej naszej globalnej organizacji niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie prowadzimy działalność. Nasi pracownicy mają obowiązek przestrzegania najwyższych norm prawnych oraz etycznych i tego się od nich oczekuje. Zachowanie uczciwości i przestrzeganie prawa wymaga zdrowej oceny, krytycznego myślenia i odwagi do podejmowania właściwych działań, nawet jeżeli oznacza to utratę okazji do zawarcia transakcji biznesowej. 

Ocena naszej firmy opiera się nie tylko na osiąganych wynikach, ale także na sposobie ich osiągania. Przestrzeganie istotnych i koniecznych procedur nie stanowi celu samego w sobie. Musimy zawsze koncentrować się na poprawie naszych wyników w zakresie przestrzegania przepisów. Dlatego też

uczciwość musi stanowić czynnik wszystkich podejmowanych przez nas decyzji, zaś decyzje te muszą odzwierciedlać zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących praw i regulacji.

Od wszystkich pracowników, dyrektorów i kierowników oczekuje się znajomości niniejszego Kodeksu postępowania (Kodeksu) i stosowania się do niego. Z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązujące postanowienia niniejszego kodeksu zostają zastąpione przez miejscowe przepisy lub zobowiązania prawne, naruszenie Kodeksu może stanowić uzasadniony powód do podjęcia działań dyscyplinarnych, w tym do rozwiązania stosunku pracy. Pracownicy naruszający niniejszy Kodeks mogą także podlegać sankcjom przewidzianym kodeksem cywilnym i/lub karnym, zgodnie z wszelkimi lokalnymi, stanowymi lub federalnymi prawami dowolnego kraju, w którym firma

prowadzi działalność.

Niniejsza wersja Kodeksu zastępuje wszelkie poprzednie wersje. Od osób

zatrudnionych w firmie wymaga się znajomości i przestrzegania tego zaktualizowanego Kodeksu.

„Jako pracownicy kierujący się zasadami i wspierający innych, stający się preferowanym partnerem i nieustannie przekształcający tworzymy cykle wzajemnych korzyści. W ten sposób nie tylko maksymalizujemy nasz wkład dla innych i nasze wyniki, ale tworzymy również możliwości dla indywidualnego rozwoju”. 

—Charles Koch

Zastosowanie Kodeksu

Zgodnie z założeniami niniejszy Kodeks powinien być spójny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zobowiązaniami prawnymi, w tym ustalonymi w zbiorowych układach pracy (z udziałem związku zawodowego). Jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy Kodeksem a jakimkolwiek obowiązującym przepisem lub postanowieniem zbiorowego układu pracy, przestrzegamy w pierwszej kolejności prawa lub układu.

W przypadku placówek firmy zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi będziemy stosować się do wszelkich praw Stanów Zjednoczonych, które mają charakter eksterytorialny, oraz przepisów prawa danego kraju. Jeżeli pracownik uważa, że istnieją jakiekolwiek niespójności pomiędzy Kodeksem a przepisami prawa danego kraju, powinien skonsultować się z Działem prawnym.

Poza zapoznaniem się z niniejszym Kodeksem obowiązkiem pracownika jest poszukiwanie dalszych informacji dotyczących przepisów prawa, standardów, polityki, procedur, wytycznych i zasad pracy, które mogą mieć zastosowanie do sprawowanej funkcji.

Niniejszy Kodeks nie stanowi dla nikogo umowy o pracę ani gwarancji dalszego zatrudnienia.

Obowiązki pracowników

Niniejszy Kodeks stanowi ważny element ogólnego programu przestrzegania przepisów i etyki naszej firmy. Jest on podstawowym narzędziem w przypadku pytań lub dylematów oraz sytuacji, gdy właściwy wybór nie jest jasny. W Kodeksie nie można przewidzieć jednak każdej możliwej sytuacji ani zająć się wszystkimi obowiązującymi przepisami w każdej z naszych lokalizacji. Pytania na temat niniejszego Kodeksu, jego interpretacji lub przepisów prawa są oczekiwane oraz mile widziane.  

Nikomu nie wolno postępować w sposób nielegalny lub nieetyczny, nawet jeśli takie postępowanie wydaje się być w najlepszym interesie firmy lub jeśli zlecił je przełożony bądź inny pracownik.

  • Należy zawsze postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Kodeksem, naszym Modelem oraz innymi standardami, politykami, procedurami, praktykami, wytycznymi i zasadami pracy spółki.
  • Należy unikać jakiegokolwiek postępowania, które mogłoby wydawać się niezgodne z prawem lub nieetyczne.
  • Należy starać się w pełni zrozumieć wymogi w zakresie przestrzegania przepisów, ryzyka i kluczowych środków kontroli mających zastosowanie do danego stanowiska. Nikt nie musi znać treści każdej polityki ani standardu słowo w słowo, ale należy rozumieć polityki i standardy, które mają zastosowanie do danego stanowiska.
  • W przypadku pytań należy szukać pomocy w jednym z dostępnych źródeł. Należy niezwłocznie zgłaszać potencjalne lub faktyczne przypadki naruszenia prawa, polityki firmy lub standardów lub wszelkie żądania naruszenia prawa, polityki firmy lub standardów.
  • Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie kwestie, które według pracownika nie zostały odpowiednio rozwiązane, nawet jeżeli oznacza to zgłoszenie ich do innych dostępnych specjalistów.
  • Należy współpracować w pełni i uczciwie w ramach dochodzeń prowadzonych przez firmę.

  Działania odwetowe, przejawy zemsty lub nękanie jakiegokolwiek pracownika, który w dobrej wierze zadaje jakiekolwiek pytania lub zgłasza wątpliwości dotyczące etycznego zachowania lub obowiązków w zakresie zgodności, są niezgodne z zasadami firmy i zabronione.

  Obowiązki kierownictwa:

  Przełożeni są dodatkowo zobowiązani do:

  • Dawania przykładu i bycia wzorem dla wszystkich pracowników.
  • Zapewniania kształcenia i narzędzi promujących wiedzę i przestrzeganie przepisów wśród pracowników.
  • Tworzenia kultury promującej przestrzeganie przepisów, zachęcającej pracowników do zadawania pytań i zgłaszania problemów oraz zakazującej działań odwetowych.
  • Niezwłocznego zajęcia się obawami pracownika w zakresie wykroczeń.
  • Odpowiedniej oceny i nagradzania pracowników stosujących i promujących zasady przestrzegania przepisów prawa oraz etycznego zachowania.

  Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz?

  Zapoznaj się z sekcją Najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z zespołem ds. etyki i zgodności

  All Rights Reserved