Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ROZDZIAŁ 2

Szacunek dla innych

Nasz sukces wymaga pełnego wykorzystania przez nas umiejętności i wiedzy wszystkich pracowników, bez sprzecznej z prawem dyskryminacji lub nękania. Zgodne z naszymi Wartościami zobowiązujemy się zapewnić miejsce pracy oparte na szacunku, gdzie każdy jest traktowany z godnością, szacunkiem, szczerością i wrażliwością. „Spółka ceni różnorodność. Odmówienie komuś pracy na rzecz firmy z powodu bezprawnej dyskryminacji lub nękania byłoby nie tylko niesprawiedliwe w stosunku do tej osoby, ale także szkodliwe dla firmy. Takie postępowanie nie będzie tolerowane.

W niektórych krajach, w których prowadzimy działalność, odpowiednie przepisy stanowią o konkretnych wymogach dla polityk firmy zakazujących dyskryminacji i nękania. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi konkretnych polityk obowiązujących w danej lokalizacji należy zwracać się do lokalnego kierownika Działu HR.

„Aby przedsiębiorstwa wnosiły jak największy wkład w społeczeństwo, musimy traktować innych z uczciwością, godnością, szacunkiem i wrażliwością oraz doceniać wartość różnorodności. Istotne znaczenie ma udzielanie szczerych informacji zwrotnych — nieudzielanie ich zazwyczaj ma złe skutki dla danej osoby, przez co nie spełniamy wymogu okazywania szacunku. Bezprawna i niedozwolona dyskryminacja i nękanie stanowią naruszenie tych wymogów i nie będą one tolerowane.”

— Charles Koch

Zakaz dyskryminacji

Zgodne z naszymi Wartościami, docenianie pracowników i traktowanie ich ze szczerością, godnością, szacunkiem i wrażliwością stanowi dobrą praktykę biznesową i rozsądną filozofię. Wszystkim zapewniamy jednakowe możliwości we wszystkich aspektach zatrudnienia, unikając dyskryminacji.

Sprzeczna z prawem dyskryminacja nie będzie tolerowana.

Firma, na mocy obowiązującego prawa, nie zezwala na bezprawną dyskryminację na podstawie cech chronionych, między innymi: koloru skóry, rasy, religii, płci lub tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności etnicznej, wieku, niepełnosprawności, ciąży, statusu weterana, informacji genetycznej lub innych cech chronionych prawem.

Pracownik, który uważa, że był dyskryminowany, zauważył bezprawną dyskryminację, wie, że ktoś był przedmiotem dyskryminacji lub inny pracownik zwierzył mu się, że jest dyskryminowany, musi skontaktować się z jedną z następujących osób: 

 • bezpośredni przełożony,
 • członek kierownictwa,
 • lokalny lub korporacyjny lider z działu kadr,
 • członek działu zgodności z przepisami i etyki,
 • prawnik z Działu prawnego
 • lub przekazać zgłoszenie za pośrednictwem inforlinii GuideLine.  

Niedozwolone nękanie

Bezprawne nękanie nie będzie tolerowane.

Firma jest zobowiązana zapewnić środowisko pracy wolne od bezprawnego nękania. Polityka firmy nie zezwala na nękanie z powodu koloru skóry, rasy, religii, płci lub tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności etnicznej, wieku, niepełnosprawności, ciąży, statusu weterana, informacji genetycznej lub innych cech chronionych prawem. Nękanie obejmuje wszelkie zachowania werbalne i innego rodzaju, które mają charakter obraźliwy, tyranizujący, zastraszający lub lekceważący w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub grupy i są oparte na przynależności danej osoby do grupy chronionej prawem. Firma zabrania także bezprawnego nękania na podstawie wrażenia, że dana osoba należy do takiej grupy lub jest związana z osobą, która należy lub wydaje się należeć do grupy chronionej. Wszelkie tego rodzaju nękanie jest niezgodne z prawem. Polityka firmy zakazująca nękania obowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w działalność firmy i zabrania bezprawnego nękania, niezależnie od tego, czy skierowane jest ono przeciwko pracownikom, osobom ubiegającym się o

zatrudnienie lub innym osobom, z którymi prowadzimy interesy, takim jak niezależni dostawcy, podwykonawcy lub klienci.
  • Komunikaty werbalne, na przykład epitety, obraźliwe uwagi, obraźliwe i (lub) mające charakter seksualny żarty lub komentarze, rozmowy lub pytania dotyczące własnej aktywności seksualnej lub aktywności seksualnej innej osoby lub niechciane zaloty, propozycje, flirt, zaproszenia lub komentarze o charakterze seksualnym.
  • Wizualne demonstracje, takie jak obraźliwe i (lub) mające charakter seksualny plakaty, fotografie, ilustracje, obrazy pornograficzne, kreskówki, rysunki lub gesty.
  • Rozpowszechnianie obraźliwych i (lub) mających charakter seksualny nagrań poczty głosowej, wiadomości e-mail, grafik, pobranych materiałów lub stron internetowych.
  • Niechciany dotyk o charakterze seksualnym, gesty, celowe uniemożliwianie normalnego poruszania się lub przeszkadzanie w pracy lub inne zachowania skierowane wobec danej osoby ze względu na jej płeć, rasę lub inną cechę podlegającą ochronie.
  • Groźby i żądania poddania się czynnościom o charakterze seksualnym, stanowiące warunek dalszego zatrudnienia albo uniknięcia jakiejś innej straty, a także oferty zapewnienia świadczeń pracowniczych w zamian za przysługi seksualne.

  Wykorzystywanie jakichkolwiek środków przekazu, w tym telefonów, wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub Internetu do bezprawnego nękania nie będzie tolerowane.

  Oczekiwania wobec pracowników

  Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać naszej polityki zwalczania bezprawnej dyskryminacji i nękania oraz zwracać uwagę firmy na każde działanie, które jest niezgodne z tą polityką lub z naszym zobowiązaniem dotyczącym równych szans zatrudnienia. Przełożeni i kierownicy mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie oznaki naruszania naszej polityki oraz zgłaszać wszelkie możliwe naruszenia, nawet w przypadku braku skarg. Spółka zbada wszelkie doniesienia o niezgodnej z prawem dyskryminacji albo zabronionych aktach nękania oraz zareaguje na nie.

  Jeśli pracownik ma wrażenie, że padł ofiarą dyskryminacji lub nękania, zauważa takie postępowanie, posiada o wiedzę o takim postępowaniu lub jeżeli inny pracownik powiadomił go, że prawdopodobnie padł ofiarą takiego postępowania, powinien skontaktować się z: bezpośrednim przełożonym, członkiem kadry kierowniczej, lokalnym lub korporacyjnym kierownikiem Działu HR, specjalistami ds. przestrzegania przepisów i etyki, prawnikiem w dziale prawnym lub linią GuideLine. Działania odwetowe wobec jakiejkolwiek osoby, która w dobrej wierze zgłasza przypadek bezprawnej dyskryminacji lub nękania są niezgodne z zasadami polityki firmy i zakazane.

  Często zadawane pytania

   Firma wspiera pełne szacunku miejsce pracy. Szacunek, jedna z naszych Wartości, stanowi, że wszyscy pracownicy spółki muszą traktować innych ze szczerością, godnością, szacunkiem i wrażliwością.

   Jeśli współpracownik zachowuje się w sposób obraźliwy lub krępujący dla innych, należy zwrócić się do niego bezpośrednio i poprosić o zaprzestanie takich praktyk. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach poruszać tej sprawy z daną osobą, powinien zgłosić jej zachowanie, korzystając z wielu dostępnych opcji.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Zgodnie z naszą polityką Zakazu dyskryminacji i nękania masz obowiązek zgłosić to, co zobaczyłeś i usłyszałeś, nawet jeśli nie jesteś tego celem ani ofiarą. Jeżeli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając z kimkolwiek na miejscu, skorzystaj z jednej z dostępnych opcji.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Szacunek, jedna z naszych Wartości, stanowi, że wszyscy pracownicy spółki muszą traktować innych ze szczerością, godnością, szacunkiem i wrażliwością. Żaden pracownik nie powinien być narażony na nieuprzejme lub deprecjonujące zachowanie, takie jak krzyk, mówienie podniesionym głosem czy używanie przekleństw. Tego rodzaju zachowanie, choć nie musi być łamaniem prawa, jest niezgodne z naszymi Wartościami. Jeśli jakikolwiek pracownik zachowuje się w sposób nieuprzejmy lub deprecjonujący, należy zwrócić się do niego bezpośrednio, jeżeli czujemy się z tym komfortowo, i poprosić o zaprzestanie tego zachowania. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach poruszać takiej sprawy bezpośrednio z daną osobą, należy zgłosić jej zachowanie, korzystając z wielu dostępnych opcji.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Zobowiązanie do stosowania zgodnych z prawem praktyk dotyczących zatrudnienia

   Nasza firma dąży do poprawy jakości życia dzięki produktom, które wytwarzamy, wsparciu dla społeczności, w których żyjemy i pracujemy, utrzymywaniu wysokiej jakości środowiska pracy oraz odpowiedzialnemu pozyskiwaniu dostaw. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia i pracy we wszystkich miejscach, w których prowadzimy działalność. Obejmuje to przestrzeganie przepisów dotyczących pracy dzieci, pracy przymusowej, handlu ludźmi, płac i godzin pracy oraz wolności stowarzyszania się. Oprócz innych oczekiwań zawartych w niniejszym Kodeksie, nasze zobowiązanie do społecznej odpowiedzialności obejmuje następujące kwestie: 

   Praca dzieci

   Firma nie będzie zatrudniać osób nieletnich, zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach dotyczących pracy dzieci. Pracownicy nie mogą wykonywać pracy na stanowiskach, jeżeli ich wiek jest niższy od minimalnego wieku wymaganego prawnie w odniesieniu do osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

   Praca przymusowa

   Firma nie korzysta z pracy przymusowej ani obligatoryjnej pracy więźniów. Rekrutacja i dobór pracowników odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem i wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi z układów zbiorowych pracy.

   Swoboda zrzeszania się

   Firma postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wolności wyboru pracownika odnośnie do wstąpienia lub powstrzymania się od wstąpienia do jakichkolwiek działających zgodnie z prawem stowarzyszeń lub organizacji.

   Wynagrodzenia i godziny pracy

   Firma postępuje zgodnie ze wszystkimi zobowiązaniami dotyczącymi minimalnych wynagrodzeń i postanowieniami układów zbiorowych pracy odnośnie do maksymalnej liczby godzin pracy, minimalnych wynagrodzeń, pracy w nadgodzinach oraz wypłacania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach.

   Firma:

   • Uznaje też prawo pracownika do przerw w pracy i przerw na posiłki, wymaganych przez obowiązujące prawo lub układy zbiorowe pracy, oraz będzie wypłacać wynagrodzenie za te przerwy w każdym przypadku, w którym jest to wymagane przez prawo.
   • Zapewni pracownikom wszystkie urlopy, do których są upoważnieni na mocy obowiązującego prawa.  
   • Zapewni pracownikom wszystkie świadczenia, do których są upoważnieni na mocy obowiązującego prawa.

   Zabronione substancje

   Firma zobowiązuje się zapewnić bezpieczne miejsce pracy, wolne od stosowania zabronionych substancji, w tym narkotyków i alkoholu. Nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, czy nawet nadużywanie leków na receptę bądź innych substancji kontrolowanych mogłoby negatywnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, frekwencję, produktywność, stosunek do pracy, niezawodność i wiele innych spraw.

    • Nie wolno znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani nadużywać leków na receptę podczas wykonywania obowiązków w ramach pracy.
    • Nie wolno w sposób niezgodny z prawem wytwarzać, rozprowadzać, sprzedawać ani posiadać alkoholu, narkotyków ani innych substancji kontrolowanych podczas wykonywania obowiązków w ramach pracy.
    • Pracownicy na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa lub obsługujący maszyny lub pojazdy mechaniczne (w tym wynajęte samochody) w ramach swoich obowiązków służbowych mają obowiązek informowania spółki o wszelkich wyrokach skazujących związanych ze spożywaniem alkoholu lub narkotyków nie później niż pięć dni po otrzymaniu wyroku. W niektórych lokalizacjach, w których prowadzimy działalność, zgłaszanie takich informacji może być niezgodne z prawem. W razie pytań dotyczących zastosowania tej klauzuli w danej lokalizacji należy skontaktować się z lokalnym kierownikiem działu kadr.
    • Na terenie będącym własnością spółki, wynajmowanym przez nią albo zajmowanym nie wolno spożywać alkoholu. W szczególnych okolicznościach można zezwolić na wyjątki, ale wyłącznie po spełnieniu wymogów uzyskania wstępnej zgody od danej firmy Koch. 

    Firma podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu zapewnienia przestrzegania tej polityki, w tym podda kandydatów do pracy i pracowników testom, jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa i zbiorowych układów pracy.

    Często zadawane pytania

     Należy posłużyć się zdrową oceną sytuacji i przestrzegać odpowiednich przepisów. Przepisy te obejmują niewsiadanie za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu i niepodawanie alkoholu nieletnim. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że jeśli pracownik po spożyciu alkoholu wróci na miejsce pracy i będą podstawy do podejrzewania, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu, firma może zażądać od niego poddania się testom i zastosować środki dyscyplinarne, w tym

     rozwiązanie umowy.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Zakaz przemocy w miejscu pracy

     Zobowiązujemy się do utrzymania środowiska pracy wolnego od przemocy, zastraszania i innych szkodliwych zachowań. Znęcanie się, przemoc, groźby, nękanie, zastraszanie i inne szkodliwe zachowania nie będą tolerowane. Takie zachowania mogą obejmować ustne lub pisemne oświadczenia, gesty lub sposoby wyrażania, które przekazują bezpośrednią lub pośrednią groźbę wyrządzenia krzywdy fizycznej.

     Współdziałanie pracowników w egzekwowaniu tej zasady jest niezbędne do skutecznego jej przestrzegania oraz pomocy w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy. Nie wolno ignorować przemocy, gróźb, nękania, zastraszania ani innych rodzajów szkodliwych zachowań.

     Wszelkie zgłoszenia takich zajść traktuje się poważnie, ocenia i odpowiednio się z nimi postępuje. W przypadku zauważenia takiego zachowania u dowolnej osoby lub doświadczenia go ze strony dowolnej osoby na terenie będącym własnością firmy albo przez nią wynajmowanym lub zajmowanym — niezależnie od tego, czy jest to pracownik, kontrahent, klient czy gość — należy niezwłocznie zgłosić to, korzystając z jednego z wielu dostępnych sposobów.

     Groźby lub napaści wymagające natychmiastowej pomocy należy najpierw zgłaszać przełożonemu, działowi kadr albo pracownikowi ochrony lub policji.

     Zakaz posiadania broni

     Spółka zabrania pracownikom przynoszenia jakiejkolwiek broni, w tym w szczególności broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych, na jakikolwiek teren będący własnością spółki, wynajmowany przez nią lub zajmowany. Pracownikom zabrania się również noszenia lub transportowania jakiejkolwiek broni w swoim pojeździe podczas prowadzenia działalności spółki lub korzystania z transportu na koszt spółki, takiego jak pojazdy będące własnością spółki lub przez nią wynajmowane.

     Wyjątki od postanowień niniejszej polityki wymagają uprzedniej pisemnej zgody lidera działu oraz Działu ds. etyki i zgodności albo są możliwe w zakresie dozwolonym przez prawo.

     Broń, na którą wydano zezwolenie, należy odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem lub przypadkowym wystrzałem oraz należy się z nią obchodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku pracowników organów ścigania, organów administracji rządowej, organów wojskowych ani ich przedstawicieli działających w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych. Narzędzia takie jak noże albo inne narzędzia do cięcia wymagane, zatwierdzone albo zapewniona przez spółkę w ramach przydzielonych zadań nie są objęte postanowieniami niniejszej polityki.

     Często zadawane pytania

      Gaz łzawiący i pieprzowy są przede wszystkim środkami obronnymi i nie są zakazane przez firmę. Jeśli ktoś nie czuje się bezpiecznie w miejscu pracy, powinien zgłosić te obawy, korzystając z jednej z wielu dostępnych opcji.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      Rewizje osobiste

      Firmie przysługuje prawo, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, do dokonywania rewizji i przeprowadzania kontroli osób lub ich mienia podczas przebywania na terenie będącym własnością firmy albo przez nią wynajmowanym lub zajmowanym. Takie przeszukanie można przeprowadzić bez zapowiedzi. Prawo to obejmuje między innymi upoważnienie do rewidowania i kontrolowania wszelkiego wyposażenia, biur, mebli, komputerów, szafek, przedmiotów osobistych, pojazdów, pojemników, teczek, plecaków, torebek i kieszeni. Wszelkie nielegalne, niedozwolone, sprzeniewierzone lub zakazane przedmioty mogą zostać skonfiskowane przez spółkę, jeśli jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa lub zostało zgłoszone odpowiednim organom.

      Prywatność i ochrona danych

      Spółka zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności i danych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Zobowiązanie to odzwierciedla nacisk, jaki kładziemy na pozyskiwanie i utrzymanie zaufania naszych pracowników, klientów,  

      dostawców, konsumentów i innych osób, jeśli znajdujemy się w posiadaniu ich danych osobowych.

      Definicja danych osobowych zależy od jurysdykcji. Informacje lub zestaw danych, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę, np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres, data urodzenia lub inne dane identyfikacyjne, mogą stanowić dane osobowe. Dane osobowe należy chronić przed utratą lub kradzieżą oraz nieodpowiednim wykorzystaniem lub pobraniem. Osoby zarządzające danymi osobowymi w ramach funkcji sprawowanej w firmie powinny podjąć kroki w celu odpowiedniego zabezpieczenia tych danych i ograniczenia dostępu do takich informacji wyłącznie dla osób, które mają ku temu uzasadnioną potrzebę zawodową. 

      Polityka prywatności oraz informacja o prywatności pracownika firmy Koch zawierają więcej szczegółów dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, takich jak informacje dotyczące powiadomień, wykorzystania, dostępu, przechowywania, wyboru, gromadzenia, przesyłania, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe zostały wykorzystane, zmienione lub ujawnione w nieodpowiedni sposób lub że nastąpiło naruszenie danych osobowych, należy zgłosić ten problem, korzystając z jednej z wielu dostępnych opcji.


      All Rights Reserved